Boorsem Sport behaalt 2 sterren: volgend seizoen provinciaal jeugdvoetbal

De afgelopen weken en maanden nam Boorsem Sport opnieuw deel aan de driejaarlijkse Double PASS audit waarbij een externe en objectieve auditor de club en de jeugdwerking grondig doorlicht, in opdracht van Voetbal Vlaanderen. Zopas werd het resultaat bekendgemaakt: Boorsem Sport behaalt twee sterren, en daarmee de toelating om deel te nemen aan de provinciale jeugdcompetities.

Vandaag de dag wordt er, terecht, veel belang gehecht aan kwaliteit. Niet alleen ouders, maar ook trainers, sponsors en de overheid verlangen steeds meer van een club. Foot PASS staat al jarenlang garant voor kwaliteit in het jeugdvoetbal via analyses van de jeugdopleiding volgens het profiel dat het best bij de club past. Daarbij wordt de theorie getoetst aan de praktijk.

In de maanden december en januari werd er door de clubverantwoordelijken werk gemaakt van een lijvig auditdossier: honderden vragen moesten worden beantwoord over o.a. beleid, doelstellingen, communicatie, trainerkwalificaties, voetbalvisie, ondersteuning, infrastructuur, enz. Ook trainingen werden bekeken, wedstrijden bezocht en interviews afgenomen. Op basis van deze volledige analyse ontving de club een individueel rapport met de sterke en zwakke punten van de jeugdopleiding. Het eindresultaat was bijzonder gunstig: Boorsem Sport behaalde twee sterren, wat recht geeft op deelname aan de provinciale jeugdcompetities.

Als club zijn we zeer verheugd met dit resultaat. Deze twee sterren zijn een beloning voor jarenlang hard werken door de diverse betrokkenen. Met dit erkend internationaal kwaliteitslabel zetten we onze jeugdopleiding duidelijk op de Maaslandse kaart. Ons resultaat is gebaseerd op een objectieve kwaliteitsevaluatie waarbij alle aspecten van de jeugdwerking aan bod kwamen, zowel sportieve als meer organisatorische aspecten. Dat bewijst dus vooral dat we goed bezig zijn en dat onze visie en aanpak de juiste zijn.

Meer info over de modaliteiten voor het komende seizoen volgt in de loop van de komende weken!

 

Dossier kunstgras: update!

Het college van burgemeester en schepenen van Maasmechelen heeft op vrijdag 8 februari 2019 onze aanvraag voor een investeringssubsidie voor het realiseren van een kunstgras voetbalterrein principieel goedgekeurd, een dossier waar we als club lang en hard voor geijverd hebben! Dit is niet alleen goed nieuws voor onze club, maar ook en vooral voor onze (jeugd)speler(tje)s die vanaf medio 2020 het hele jaar door in de beste omstandigheden zullen kunnen trainen! 

Het huidige A-veld zal vervangen worden door een kunstgras voetbalveld met een nieuwe omheining, beklinkering en terreinverlichting. In de komende weken wordt er een erfpacht- en investeringsovereenkomst opgemaakt, die dan ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Eens dit een feit is kan de aanbestedingsprocedure van start gaan, zodat tegen de start van het seizoen 2020-2021 de aanleg voltooid is.

 

Privacyverklaring

Als K. Boorsem Sport vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Boorsem Sport vzw
Opdekampstraat 50
3631 Maasmechelen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de club verwerkt ten behoeve van de werking van onze vereniging en de organisatie van het voetbalspel en alle verplichtingen daaromtrent ten overstaan van Voetbal Vlaanderen, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de gemeente Maasmechelen of andere overheidsinstanties.

Voor deze bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (KBVB, Voetbal Vlaanderen, gemeente Maasmechelen) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Voor de persoonsgegevens die namens de KBVB of Voetbal Vlaanderen worden gevraagd en alleen aan deze entiteiten worden bezorgd in het kader van de bijlage bij het extranetcontract, geldt de Privacyverklaring van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF (zie www.belgianfootball.be/nl/privacy).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met de verwerkende partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Boorsem Sport vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor alles wat aansluitingen en transfers betreft, stelt het bondsreglement van de KBVB een bewaartermijn van 5 seizoenen na het lopende seizoen voorop. Voor schadedossiers geldt een termijn van 10 seizoenen (zie artikel B108) en voor alle andere documenten en gegevens 3 seizoenen na het lopende seizoen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens onze club van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers, behoudens indien dit gebeurt in het kader van een wettelijke verplichting. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Boorsem Sport vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Lid worden

Heb je interesse om aan te sluiten bij Boorsem Sport? Dat kan! Neem contact op met onze jeugdcoördinator Davy Ramaekers. 

Contactgegevens inschrijving nieuwe spelers:

Davy Ramaekers - AVJO
0478 79 78 98
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voetbaldarts

Te huur: een REUZE VOETBALDARTS van maar liefst 4,5 meter hoog!

Een heel leuk en boeiend reuze game, geschikt voor alle leeftijden! Ideaal voor verjaardagsfeestjes, communies, buitenspeeldagen, verenigingsactiviteiten, enz.
Combineer voetballen en darts (‘vogelpik’) in één spel. Trap de ballen naar het dartsbord waar ze op het velcro blijven kleven en probeer hoge scores te halen.
Uren speelplezier gegarandeerd!

Huurprijs en verdere praktische info op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Meer artikelen...