Lid worden

Heb je interesse om aan te sluiten bij Boorsem Sport? Dat kan! Neem gerust vrijblijvend contact op met onze jeugdverantwoordelijke Rudi Panis. Hij verschaft u met veel plezier de nodige informatie. In de rubriek 'jeugdwerking' elders op deze website vindt u ook alvast heel wat info over onze club!

Contactgegevens inschrijving nieuwe spelers:

Rudi Panis - AVJO
0494 74 29 30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Privacyverklaring

Als K. Boorsem Sport vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Boorsem Sport vzw
Opdekampstraat 50
3631 Maasmechelen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de club verwerkt ten behoeve van de werking van onze vereniging en de organisatie van het voetbalspel en alle verplichtingen daaromtrent ten overstaan van Voetbal Vlaanderen, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de gemeente Maasmechelen of andere overheidsinstanties.

Voor deze bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (KBVB, Voetbal Vlaanderen, gemeente Maasmechelen) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Voor de persoonsgegevens die namens de KBVB of Voetbal Vlaanderen worden gevraagd en alleen aan deze entiteiten worden bezorgd in het kader van de bijlage bij het extranetcontract, geldt de Privacyverklaring van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF (zie www.belgianfootball.be/nl/privacy).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met de verwerkende partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Boorsem Sport vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor alles wat aansluitingen en transfers betreft, stelt het bondsreglement van de KBVB een bewaartermijn van 5 seizoenen na het lopende seizoen voorop. Voor schadedossiers geldt een termijn van 10 seizoenen (zie artikel B108) en voor alle andere documenten en gegevens 3 seizoenen na het lopende seizoen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens onze club van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers, behoudens indien dit gebeurt in het kader van een wettelijke verplichting. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Boorsem Sport vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Webshop

Via onderstaande link komt u terecht op de webshop van Boorsem Sport, waar u diverse Patrick producten kan aanschaffen. U zal merken dat vaak zowel de rode als de zwarte versie van kledij beschikbaar is. De bedoeling is dat de spelers telkens de rode outfits aanschaffen, en de leden van de staf en bestuur de zwarte.

Aangaande de clubtrainingen:

Omdat er, zoals beloofd, een korting geldt van 50% op de clubtrainingen is het technisch niet mogelijk deze te bestellen via de webshop (aangezien deze ingesteld is op een korting van 20%, en dat niet voor 1 product specifiek gewijzigd kan worden).

De training bestelt u daarom door een mailtje te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., met daarin de gegevens (naam speler, adres) en de juiste maat. De mensen van GC Soccershop handelen dan deze bestelling verder af.

 

KLIK HIER OM NAAR DE WEBSHOP TE GAAN 

 

 

 

Voetbaldarts

Te huur: een REUZE VOETBALDARTS van maar liefst 4,5 meter hoog!

Een heel leuk en boeiend reuze game, geschikt voor alle leeftijden! Ideaal voor verjaardagsfeestjes, communies, buitenspeeldagen, verenigingsactiviteiten, enz.
Combineer voetballen en darts (‘vogelpik’) in één spel. Trap de ballen naar het dartsbord waar ze op het velcro blijven kleven en probeer hoge scores te halen.
Uren speelplezier gegarandeerd!

Huurprijs en verdere praktische info op aanvraag via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de club is in handen van onderstaande personen. Wilt u de club contacteren kan dit steeds via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Rudi Horrix voorzitter 0485 55 80 03  
Frederik Houben GC / secretaris 0474 57 22 12
Frank Groot schatbewaarder 0468 13 55 46
Armand Patteet jeugdvoorzitter 0498 86 40 60
Rudi Panis AVJO 0494 74 29 30
Bojan Maesen bestuurslid 0498 65 47 13
Danny Briard ondervoorzitter 0479 33 17 13 
Dieter Pelgrims bestuurslid 0497 61 63 21
José Garcia-Vilar bestuurslid (Logistiek) 0497 42 79 32
Johan Janssen bestuurslid (Patrimonium) 0474 98 04 69
Eddy Ramaekers bestuurslid  0484 05 59 07
  • 1
  • 2